IMG_6437.jpeg

Zasady pracy

kontrakt terapeutyczny

Poufność

 1. Psychologa obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej.

 2. Terapeuta nie ma prawa bez zgody osoby uczestniczącej w terapii ujawniać samego faktu, że ktoś pozostaje w terapii, ani udzielać informacji uzyskanych w czasie terapii osobom nie biorącym udziału w terapii (innym terapeutom. lekarzom, członkom rodziny, instytucjom).

 3. Praca psychoterapeuty jest superwizowana. Oznacza to, że psychoterapeuta może chcieć skonsultować sposób prowadzenia terapii i jej przebieg z innym specjalistą. W takim wypadku nie są ujawniane żadne dane pozwalające na identyfikację pacjenta.

 4. Tajemnica terapii może być uchylona jedynie wtedy, kiedy przemawia za tym dobro wyższe (np. w przypadku poważnego zagrożenia życia tub zdrowia innych lub życia pacjenta) i tylko wobec osób lub instytucji do tego odpowiednich.

 5. Klient ma prawo do poszanowania jego godności, poglądów religijnych, politycznych.

Zasady kontaktu i wizyt

 1. Wizytę należy odwołać najpóźniej 24 godziny przed umówionym spotkaniem. W przypadku nieodwołania wizyty przez klienta/pacjenta lub zgłoszenie braku możliwości przyjścia w dniu wizyty, klient zostanie obciążony opłatą zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 2. Zaangażowanie i wola uczestniczenia w procesie terapii jest warunkiem skuteczności terapii. Klient zobowiązuje się do wykonywania proponowanych przez psychoterapeutę zadań domowych oraz do aktywnego uczestniczenia w procesie psychoterapii.

 3. Psychoterapeuta ma obowiązek odmówić pacjentowi sesji jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest on pod wpływem środków zmieniających świadomość.

 4. Klient decydując się na proces psychoterapii oświadcza, że nie uczęszcza jednocześnie na terapię u innego specjalisty.

 5. W każdym momencie klienci mają prawo zrezygnować z terapii

 6. Psychoterapia nie może odbywać się poprzez kontakt telefoniczny. Podobnie omawianie spraw związanych z psychoterapią – w gabinecie cała uwaga jest skierowana na pacjenta, natomiast warunki, w których prowadzone są rozmowy telefoniczne nie sprzyjają zazwyczaj pełnej uwadze zarówno pacjenta jak i terapeuty.

 7. Terapeuta ma prawo odmówić terapii w sytuacji, gdy klient w sposób rażący narusza jego dobro osobiste, napastuje, obraża lub w rażący sposób łamie postanowienia kontraktu (systematyczne nieprzychodzenie na sesje, nieodwoływanie ich lub odwoływanie w ostatniej chwili, nie wykonywanie systematyczne zadań osobistych, nieuzasadnione kontaktowanie się między sesjami)

 8. Terapeuta może również odmówić terapii, jeśli uzna, że jego kompetencje są w danym przypadku niewystarczające, aby należycie pomóc Klientowi – jest w takiej sytuacji zobowiązany do poinformowania o tym klienta i zaproponowania mu innego terapeuty.

Płatności i czas sesji

 1. Czas trwania jednej sesji indywidualnej to 50 minut.

 2. Spóźnienie na sesję nie wydłuża jej trwania.

 3. Koszt jednej sesji wynosi 180 zł.

 4. Częstotliwość spotkań ustalana jest indywidualnie z każdym klientem.

Cele terapii

 1. Czas trwania terapii nie może być dokładnie określony. O zakończeniu terapii decyduje wspólnie pacjent i terapeuta. Następuje on wtedy gdy cele terapii zostaną osiągnięte.

 2. Cele terapii ustalane są każdorazowo indywidualnie w dialogu z pacjentem, ich osiągnięcie zależy w takim samym stopniu od zaangażowania pacjenta i psychoterapeuty. Cel terapii w trakcie jej prowadzenia może ulec zmianie – może się wówczas zdarzyć że kontrakt musi być na nowo omówiony.